EXW

INCOTERMS-2010-v11_EXW.png

Ex Works (named place) буюу EXW-үйлдвэрээс (нэрлэсэн газар

Энэ нөхцлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг худалдагчийн “нэрлэсэн газарт” худалдан авагчийн мэдэлд хүлээлгэн өгнө.Худалдагчийн нэрлэсэн газар нь худалдагчийн зөвшөөрсөн газар байх бөгөөд түүний агуулах, үйлдвэрийн газрын аль нэг байж болно.

Тус нөхцлийг тээврийн бүх төрөлд болон холимог тээвэрт ашиглах бөгөөд голчлон дотоодын худалдаанд түлхүү ашигладаг, дотоодын худалдаанд ашиглахад илүү тохиромжтой нөхцөл юм.

Талууд ачаа барааг нийлүүлэх нэрлэсэн газрыг нарийн тохиролцож, түүндээ тодорхой нэг цэгийг онцлон зааж тэр цэг хүртлэх зардал ,эрсдлийг худалдагч хариуцахаар эсвэл худалдагч ачаа барааг тээврийн хэрэгсэлд ачих зардал, эрсдлийг хариуцахаар хоорондоо тохиролцож болно.Энэ нөхцлийн дагуу худалдагчийн үүрэг маш бага, худалдан авагчийн үүрэг маш их байдаг.

EXW нөхцөлөөр худалдагч болон худалдан авагч дараах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.

1. Худалдагчийнүүрэгхариуцлага.

 1. 1.1.  Худалдагчийн ерөнхий үүрэг хариуцлагаХудалдагч нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, барааны худалдааны нэхэмжлэх болон бусад шаардлагатай баримт бичгүүдийг шилжүүлнэ.Худалдагч, худалдан авагч талууд хүлээн зөвшөөрсөн болон худалдааны практик заншлын дагуу бичиг баримтуудыг электрон байдлаар шилжүүлж болно.
 2. 1.2.  Лиценз , зөвшөөрөл, аюулгүй гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад дүрэм журмуудХудалдагч нь худалдан авагчийн хүсэлтээр, түүний зардал, эрсдлээр барааг экспортлоход шаардагдах зөвшөөрөл, лиценз болон бусад шаардлагатай бичиг баримтуудыг авахад бүхий л туслалцааг үзүүлнэ.
 3. 1.3.  Тээвэрлэлтийн болон даатгалын гэрээ, хэлэлцээр
 1. a)  Тээврийн гэрээ
  Худалдагч нь худалдан авагчид ачаа барааг тээвэрлэж хүлээлгэх ямар ч үүрэггүй.Өөрөөр хэлбэл тээврийн гэрээг байгуулахгүй.
 2. b)  Даатгалын гэрээХудалдагч нь худалдан авагчид даатгалын гэрээг байгуулах ямар ч үүрэггүй.Гэхдээ худалдан авагчийн хүсэлтээр, түүний зардал эрсдлээр даатгалын гэрээ байгуулж, даатгал хийлгэхэд шаардлагатай бүхий л мэдээллийг олж авахад нь худалдан авагчид туслах үүрэгтэй.
 1. 1.4.  НийлүүлэлтХудалдагч нь ачаа барааг тохиролцсон нэрлэсэн нийлүүлэх газар1-т тээврийн хэрэгсэлд ачаалаагүй байдлаар гэрээнд заасан хугацаанд худалдан авагчид шилжүүлнэ. Хэрэв нэрлэсэн нийлүүлэх газрын тодорхой цэгийг тохиролцож чадаагүй (үйлдвэрээс эсвэл агуулахаас эсвэл хуваарилалтын сувгийн аль боломжит цэг) хэд хэдэн боломжит цэгүүд байгаа тохиолдолд худалдагч өөрт хамгийн тохиромжтой газрыг сонгож нийлүүлэлтийг хийнэ.
 2. 1.5.  Эрсдэл шилжихХудалдагч нь ачаа барааг гэрээнд заасан хугацаанд нэрлэсэн нийлүүлэх газарт шилжүүлэх хүртэл ачаа бараанд учирч болох аливаа алдагдал, эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдлийг хариуцна.
 3. 1.6.  Зардал хуваарилалт
  Худалдагч нь ачаа барааг гэрээнд заасан хугацаанд нэрлэсэн нийлүүлэхгазарт шилжүүлэх хүртлэх бүх зардлыг хариуцаж, төлөх үүрэгтэй.
 4. 1.7.  Худалдан авагчид мэдэгдэхХудалдагч нь ачаа барааг хүлээн авахтай холбоотой шилжүүлэх газар, хугацаа болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг худалдан авагчид мэдээлэх үүрэгтэй.
 5. 1.8.  Нийлүүлэлтийн бичиг баримт

Худалдагч нь худалдан авагчид нийлүүлэлтийн нотолгоо, баримт өгөх ямар ч үүрэггүй.

 1. 1.9.  Хянах,савлах, хаяг шошгожуулахХудалдагч нь гэрээний дагуу ачаа барааг нийлүүлэхэд шаардагдах хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа (үүнд: барааны тоо хэмжээ, чанарыг шалгах, үнэлэх, жинлэх, тоолох) –ны зардлуудыг төлөх үүрэгтэй. Сав, баглаа боодолгүйгээр зарагдах барааг тээвэрлэх онцгой худалдаа биш л бол худалдан авагч тээвэрлэлтийн нөхцөл, тээврийн төрлийг урьдчилан хэлсний дагуу (тээврийн төрлийн онцгой хэрэгцээ шаардлага гараагүй л бол) худалдагч барааны сав баглаа боодлыг хариуцна.Сав баглаа боодолд тохирсон хаяг шошгыг хадна.
 2. 1.10.  Мэдээллийн тусламж, холбогдох зардлуудХудалдагч нь худалдан авагчийн хүсэлтээр түүний зардал, эрсдлээр экспорт, импортын үйл ажиллагаа болон ачаа бараа хүрэх эцсийн цэг (нийлүүлэх нэрлэсэн газар2) хүртэл тээвэрлэлтэд шаардлагатай, аюулгүй байдалтай холбоотой бусад мэдээллүүдийг болон шаардлагатай бичиг баримтыг өгөх үүрэгтэй.

2. Худалдан авагчийн үүрэг хариуцлага

 1. 2.1.  Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг хариуцлагаХудалдан авагч нь худалдааны гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу ачаа барааны үнийг төлөх үүрэгтэй.Худалдагч, худалдан авагч талууд хүлээн зөвшөөрсөн болон худалдааны практик заншлын дагуу бичиг баримтуудыг электрон байдлаар шилжүүлж болно.
 2. 2.2.  Лиценз , зөвшөөрөл, аюулгүй гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад дүрэм журмуудХудалдан авагч нь барааг экспортлох/ импортлоход шаардагдах зөвшөөрөл, лиценз болон бусад шаардлагатай бичиг баримтуудын бүх

зардал, эрсдлийг өөрөө хариуцна.Экспорт, импортын гаалийн бүрдүүлэлтийг өөрийн зардал, эрсдлээр хариуцна.

2.3. Тээвэрлэлтийн болон даатгалын гэрээ, хэлэлцээр

 1. a)  Тээврийн гэрээ
  Худалдан авагч нь худалдагчаар ачаа барааг тээвэрлүүлэх үүрэггүй.Өөрөөр хэлбэл тээврийн гэрээг өөрөө байгуулж, тээврийн зардлыг хариуцна.
 2. b)  Даатгалын гэрээ
  Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх ямар ч үүрэггүй. Гэхдээ даатгал хийлгэхээр болсон тохиолдолд өөрийн зардлаар даатгал хийлгэхэд шаардлагатай бүхий л мэдээллийг олж авч, даатгалын гэрээг байгуулж болно.
 1. 2.4.  Нийлүүлэлтийг хүлээн авах
  Худалдааны гэрээнд заасан хугацаанд нэрлэсэн газраас бараанынийлүүлэлтийг хүлээн авах үүрэгтэй.
 2. 2.5.  Эрсдэл шилжихХудалдааны гэрээгээр тохиролцсон хугацаанд, нэрлэсэн газраас ачаа барааг хүлээн авсан үеэс эхлэн ачаа барааны алдагдал, эвдрэл гэмтлийн аливаа эрсдлийг бүрэн хариуцна.Хэрэв худалдан авагч энэ дүрмийн 2.7 –д заасны дагуу мэдэгдлийг өгөөгүй тохиолдолд барааны нийлүүлэлтийг хийхээр тохиролцсон хугацаа дуусах өдөр эсвэл тодорхой нарийн заасан өдрөөс барааны алдагдал, эвдрэл гэмтлийн аливаа бүх эрсдлийг хариуцна.
 3. 2.6.  Зардал хуваарилалтХудалдан авагч дараах зардлуудыг хариуцна. Үүнд:
  1. Гэрээгээр урьдчилан тохиролцсоны дагуу ачаа барааг худалдагчаас хүлээн авсан цагаас эхлэн ачаа бараатай холбоотой ачих, буулгах, тээвэрлэх зэрэг тээвэрлэлт, даатгалын бүх зардлыг төлнө.
  2. Гэрээнд заасан хугацаанд ачаа барааны нийлүүлэлтийг хүлээн аваагүйгээс учирсан хохирлыг хариуцаж, үүнээс шалтгаалсан нэмэлт бүх зардлыг төлнө.
  3. Экспорт, импортын гаалийн татвар, бусад хураамжууд, экспорт импортын үзлэг шалгалтын бүх зардлыг төлнө.
  4. Экспортын гаалийн бүрдүүлэлтийг хийлгүүлсний зардлыг худалдагчид төлнө.
 1. 2.7.  Худалдагчид мэдээлэх
  Нэрлэсэн нийлүүлэх газраас тохиролцсон цэг, тохиролцсон хугацаандбарааны нийлүүлэлтийг хүлээн авахыг худалдагчид мэдэгдэнэ.
 2. 2.8.  Нийлүүлэлтийг хүлээн авсны нотолгооБарааны нийлүүлэлтийг хүлээн авснаа худалдагчид нотолно.
 3. 2.9.  Ачаа барааг шалгахЭкспортын улсын эрх бүхий байгууллагын шаардлагын дагуу тээврийн хэрэгсэлд ачаалахаас өмнө хийгдэх шалгалтын зардлыг төлнө.
 4. 2.10.  Мэдээллийн тусламж, холбогдох зардлууд

  Ачаа барааны аюулгүй байдалтай холбоотой аливаа мэдээллийг худалдагчаас авах бөгөөд худалдагчаас экспорт, импортын үйл ажиллагаанд шаардагдах экспортын орны гарах бичиг баримтыг гаргуулсны зардлыг худалдагчид төлнө.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s