АВТО ТЭЭВЭР

Сүүлийн үед эрчимтэй хийгдэх болсон авто машины тээврийн үйлчилгээг та бүхэндээ үзүүлж байна. Бид ТИР конвенцийн дагуу гэрээнд нэгдсэн бүхий л улс орнуудаас ачаа барааг цаг тухай бүрт нь эх орондоо тээвэрлэн авчирч байна. Авто тээвэр нь европоос ачаа бараа авчрах хамгийн богино хугацаанд хийгдэх тээвэр бөгөөд та ачаагаа хурдан авчрах шаардлага байгаа бол бидэнд…