DAP

DAP –Delivered At Place (named place of destination) буюу DAP – (нэрлэсэн газарт хүлээлгэн өгөх ) Тус нөхцлөөр худалдагч/үйлдвэрлэгч/экспортлогч нь нийлүүлэх нэрлэсэн хүрэх газарт тээврийн хэрэгслээс буулгахад бэлэн болсон ачаа барааг худалдан авагчийн зөвшөөрсөн цэгт хүлээлгэж өгнө.Худалдагч барааг нэрлэсэн газарт авчрахтай холбоотой бүх эрсдлийг хариуцна. “Нэрлэсэн хүлээлгэж өгөх газар” нь худалдан авагчийн нутаг дэвсгэр байна.…