DDP

DDP –DELIVERED DUTY PAID (named place of destination) буюу DAP – Нийлүүлэлтийн төлбөр төлөгдсөн (нэрлэсэн хүрэх газар) Тус нөхцлөөр худалдагч/үйлдвэрлэгч/экспортлогч нь ачаа барааны экспортын бүрдүүлэлтийг хийж, импортын гаалийн үзлэгт орсон боловч тээврийн хэрэгслээс буулгаагүй барааг нэрлэсэн газарт худалдан авагчид хүлээлгэн өгнө. Тус нөхцлийг тээвэрлэлтийн бүх төрөлд хэрэглэнэ.Худалдагч барааг нэрлэсэн газарт авчрахтай холбоотой бүх эрсдлийг хариуцах…