FAS

FAS-Free Alongside Ship (named port of shipment) буюу FAS-Усан онгоцны хашлагын дагуу чөлөөтэй (нэрлэсэн газар нь илгээх боомт ) Энэ нөхцөлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг “ачаалах/илгээх боомт”-ны тавцанд буюу усан онгоцны хашлагын дагуу хүргэнэ. Нэрлэсэн нийлүүлэх газар буюу ачаалах боомт нь худалдагчийн улсын газар байна.Талууд нэрлэсэн ачаалах боомт дээр ачаа барааг ачих цэгийг маш…

CIF

CIF –Cost and Insurance and Freight (named port of destination) буюу CIF- Зардал Даатгал ба Тээвэрлэлт (нэрлэсэн очих/хүрэх боомт ) Энэ нөхцөлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг “нэрлэсэн очих/хүрэх боомт”-ны усан онгоцны зогсоол хүртэл хүргэж өгнө.Худалдагч нь очих боомт хүртлэх тээвэрлэлттэй холбоотой зардлыг хариуцна.Ачаа бараа усан онгоцны тавцан дээр тавигдсан үеэс ачаа барааны аливаа эрсдэл…

CFR

CFR –Cost and Freight (named port of destination) буюу CFR- Зардал ба Тээвэрлэлт (нэрлэсэн очих/хүрэх боомт ) Энэ нөхцөлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг “нэрлэсэн очих/хүрэх боомт”-ны усан онгоцны тавцан хүртэл хүргэж өгнө.Усан онгоцны тавцан дээр бараа бүтээгдэхүүнийг тавиж шилжүүлсэн үеэс бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бүх эрсдэл худалдагчаас худалдан авагчид шилжинэ.Худалдагч нь очих боомт хүртлэх тээвэрлэлттэй…

FOB

FOB-Free On Board (named port of shipment) буюу FOB-Усан онгоцны тавцангаас чөлөөтэй (нэрлэсэн газар нь илгээх боомт ) Энэ нөхцөлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг “ачаалах/илгээх боомт”-оос худалдан авагчийн нэрлэсэн усан онгоцны тавцан дээр тавих үүрэг хүргэнэ. Нэрлэсэн нийлүүлэх газар буюу ачаалах боомт нь худалдагчийн улсын газар байна. Усан онгоцны тавцан дээр бараа бүтээгдэхүүнийг тавиж…

DDP

DDP –DELIVERED DUTY PAID (named place of destination) буюу DAP – Нийлүүлэлтийн төлбөр төлөгдсөн (нэрлэсэн хүрэх газар) Тус нөхцлөөр худалдагч/үйлдвэрлэгч/экспортлогч нь ачаа барааны экспортын бүрдүүлэлтийг хийж, импортын гаалийн үзлэгт орсон боловч тээврийн хэрэгслээс буулгаагүй барааг нэрлэсэн газарт худалдан авагчид хүлээлгэн өгнө. Тус нөхцлийг тээвэрлэлтийн бүх төрөлд хэрэглэнэ.Худалдагч барааг нэрлэсэн газарт авчрахтай холбоотой бүх эрсдлийг хариуцах…

DAT

DAT нөхцөлөөр худалдагч болон худалдан авагч дараах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ. 1 Худалдагчийн үүрэг хариуцлага. 1.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг хариуцлага Худалдагч нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, барааны худалдааны нэхэмжлэх болон бусад шаардлагатай баримт бичгүүдийг шилжүүлнэ.Худалдагч, худалдан авагч талууд хүлээн зөвшөөрсөн болон худалдааны практик заншлын дагуу бичиг баримтуудыг электрон байдлаар шилжүүлж болно. 1.2.  Лиценз , зөвшөөрөл, аюулгүй…

CIP

CIP –Carriage and Insurance Paid To (named port of destination) буюу CIP- Даатгал ба Тээвэрлэлт төлөгдсөн (нэрлэсэн очих/хүрэх боомт ) Энэ нөхцөлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг өөрийн нэрлэсэн тээвэрлэгчээр “нийлүүлэх нэрлэсэн газар буюу нэрлэсэн очих/хүрэх боомт” хүртэл хүргэж өгнө.Нэрлэсэн очих/хүрэх боомт нь худалдан авагчийн улсын газар байх бөгөөд энэ нь нийлүүлэлтийн эцсийн цэг байх…

CPT

CPT нөхцөлөөр худалдагч болон худалдан авагч дараах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ. 1 Худалдагчийн үүрэг хариуцлага. 1.1.  Худалдагчийн ерөнхий үүрэг хариуцлагаХудалдагч нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, барааны худалдааны нэхэмжлэх болон бусад шаардлагатай баримт бичгүүдийг шилжүүлнэ.Худалдагч, худалдан авагч талууд хүлээн зөвшөөрсөн болон худалдааны практик заншлын дагуу бичиг баримтуудыг электрон байдлаар шилжүүлж болно. 1.2.  Лиценз , зөвшөөрөл, аюулгүй гаалийн…

FCA

Free Carrier (named place) буюу FCA-Тээвэрлэх хүртэл чөлөөтэй (нэрлэсэн газар Энэ нөхцөлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг худалдагчийн зөвшөөрсөн “нэрлэсэн нийлүүлэх газар”-т эсвэл тохиролцсон өөр нэрлэсэн газарт худалдан авагчийн нэрлэсэн тээвэрлэгч эсвэл түүний санал болгосон гуравдагч этгээдийн мэдэлд хүлээлгэн өгнө. Талууд нэрлэсэн газрын ачаа барааг нийлүүлэх цэгийг нарийн тодорхойлж чадвал тэр цэг дээр эрсдэл худалдан…