INCOTERMS 2010

ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААНЫ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ- INCOMTERMS

ИНКОТЕРМС нь Олон улсын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын худалдааны нөхцлийн товчилсон үг бөгөөд 1936 онд анхны хувилбар боловсруулагдсан бөгөөд нийт 7 удаагийн өөрчлөгдсөн ба 2011 оны 1-р сарын 1-ний өдрөө одоогийн бидний хэрэглэж буй INCOTERMS 2010 мөрдөгдөж эхэлсэн байна.

Уг нөхцөл нь:

  •  Гадаад худалдааны гэрээ байгуулах ажлыг хөнгөвчлөх
  • Бараа нийлүлэх үйл ажиллагааны талаар нэг мөр ойлголтыг бий болгох
  • Талуудын хүлээх үүрэг хариуцлагыг нарийн тодорхойлох
  • Талуудын хүлээх зардал ба эрсдлийг хуваалцах үүргийг гүйцэтгэдэг.